Dane wizerunkowe

  • Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka, którego dane podaję w celu zgłoszenia do udziału w III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, organizowanej przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii, z siedzibą w Łodzi przy, ul. Sienkiewicza 55, 90-009 Łódź (Stowarzyszenie) i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku oraz na nieodpłatne utrwalenie oraz nieograniczone czasowo oraz terytorialnie wielokrotne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego przez Stowarzyszenie, utrwalonego w dniach 21.03.2019 i 16.04.2019 r., podczas prowadzenia III edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
  • Niniejsza zgoda obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono mój wizerunek oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności Stowarzyszenia Instytut Nowych Technologii, w szczególności w: mediach (np. Internet), w materiałach promocyjnych (m.in.: w folderach, kalendarzach, ulotkach, plakatach, prezentacjach, newsletterze), reklamach prasowych, bilbordach i materiałach eksponowanych na otwartej przestrzeni.