Regulamin Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Informacje wstępne

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O BIZNESIE I INNOWACJACH

 

 1. Olimpiada organizowana jest zgodnie z:
 • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 t.j. z późn. zm.),
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późn. zm.).
 1. Źródło finansowania Olimpiady stanowi dotacja Ministerstwa Edukacji Narodowej, środki własne Instytutu Nowych Technologii oraz środki pozyskane od Partnerów i Sponsorów Olimpiady.
 2. Celem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest:
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi,
 • zachęcanie do zwiększania nie tylko wiedzy o biznesie i innowacjach, ale także rozwijania praktycznych umiejętności,
 • wskazanie możliwości pracy i rozwoju na krajowym rynku,
 • budowanie dobrego wizerunku polskiej przedsiębiorczości wśród młodych ludzi,
 • rozwijanie kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

 

Rozdział I - Olimpiada i jej Organizator

§ 1. Prawa i obowiązki Organizatora

 

  1. W Regulaminie używa się następujących pojęć:
 • Organizator  – Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii,
 • Partner – instytucja, organizacja lub firma współpracująca w ramach Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,
 • Patroni medialni – media współpracujące w ramach Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,
 • Opiekun uczestnika – osoba w szkole czuwająca nad przygotowaniami uczestnika
  do Olimpiady i odpowiedzialna za kontakty między Organizatorem a szkołą,
 • Komitet Główny – komisja oceniająca projekty uczestników i przyznająca poszczególne miejsca i wyróżnienia,
 • Komisje Szkolne – komisje odpowiedzialne za prawidłowy przebieg I i II etapu Olimpiady,
 • Laureat - uczestnik finału Olimpiady, który decyzją Komitetu Głównego oceniającego projekty finałowe, otrzyma wyróżnienie lub zajmie 1, 2 lub 3 miejsce,
 • Finalista - uczestnik III etapu Olimpiady,
 • Uczestnik – każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, który zgłosi swój udział w Olimpiadzie poprzez swoją szkołę w terminie wskazanym przez Organizatora.
  1. Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii z siedzibą w Łodzi. Dane teleadresowe Organizatora:

ul. Sienkiewicza 55

90-009 Łódź

Tel. 42 632 27 20

Fax. 42 631 11 14

e-mail: olimpiada2017int@gmail.com

www.olimpiada.org.pl

 

  1. Zadaniem Organizatora jest nadzór nad całościową realizacją Olimpiady, w tym w szczególności:
 • promocja wydarzenia (tj. opracowanie, wydruk i dystrybucja materiałów promocyjnych),
 • prowadzenie strony internetowej Olimpiady: www.olimpiada.org.pl (umieszczanie na stronie wszelkich zmian, wyników, niezbędnych informacji),
 • przeprowadzenie naboru uczestników Olimpiady,
 • przygotowanie pytań i przypadków (case study) na kolejne etapy Olimpiady,
 • przygotowanie Harmonogramu Olimpiady,
 • utworzenie platformy internetowej przewidzianej do realizacji I i II etapu Olimpiady,
 • przeprowadzenie I, II i III etapu Olimpiady,
 • przygotowanie miejsc, w których odbędą się warsztaty oraz finał Olimpiady,
 • przygotowanie warsztatów dla finalistów,
 • ocena prac uczestników na kolejnych etapach Olimpiady,
 • kontakt z uczestnikami i ich opiekunami – informowanie o wynikach, rozwiązywanie problemów oraz kwestii spornych,
 • kontakt z partnerami, mediami, sponsorami, przedstawicielami samorządów,
 • bieżące prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji finansowej,
 • zarządzanie danymi uczestników, opiekunów, szkół – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

  1. Organizator ma prawo:
 • unieważnić wyniki wybranych etapów w przypadku ujawnienia nieprawidłowości naruszających regulamin Olimpiady,
 • nakazać powtórzenia etapu/etapów w przypadku ujawnienia nieprawidłowości naruszających regulamin Olimpiady,
 • wyłączyć uczestnika/ów z udziału w Olimpiadzie w przypadku ujawnienia nieprawidłowości naruszających regulamin Olimpiady,
 • rozstrzygać kwestie sporne dotyczące Olimpiady,
 • zmieniać zapisy Regulaminu, Harmonogramu oraz niezwłocznie informować uczestników o zmianach poprzez stronę internetową.

 

  1. Organizator ma obowiązek:
 • realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Olimpiady,
 • informowania uczestników o zmianach dotyczących przebiegu Olimpiady oraz zmianach Regulaminu,
 • prowadzenia pełnej dokumentacji Olimpiady.

 

§ 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

 

  1. Struktura organizacyjna Olimpiady składa się z: Komitetu Głównego oraz Komisji Szkolnych.
  2. Komitet Główny – składa się z 6 członków powoływanych przez Organizatora. Prace Komitetu Głównego nadzoruje Przewodniczący wybierany większością głosów.
  3. Do obowiązków Komitetu Głównego należy:
 • przygotowanie pytań do I i II etapu Olimpiady oraz przypadków (case study) do III etapu Olimpiady,
 • nadzór merytoryczny nad przebiegiem kolejnych etapów Olimpiady,
 • uczestnictwo członków Komitetu Głównego w I, II i III stopnia etapie Olimpiady,
 • nadzór nad przebiegiem procedur odwoławczych,
 • weryfikacja wyników I i II etapu Olimpiady, a w razie uchybień formalnych i błędów merytorycznych prawo zmiany decyzji Komisji Szkolnych,
 • ewentualne wykluczenia uczestników z udziału w Olimpiadzie w razie naruszenia regulaminu Olimpiady.
  1. Prace Komisji Szkolnych koordynuje Komitet Główny.
  2. Zadania Komisji Szkolnych są następujące:
 • organizacyjny i merytoryczny nadzór podczas I i II stopnia etapu Olimpiady,
 • prowadzenie, przechowywanie oraz przekazanie dokumentacji I i II etapu Olimpiady Komitetowi Głównemu.
  1. Komisje szkolne - są powoływane przez Dyrektorów danej szkoły w celu nadzorowania i kontrolowania prawidłowego przebiegu II etapu Olimpiady.
  2. Komisje szkolne liczą 2 członków w każdej szkole.

Rozdział II - Organizacja Olimpiady

§ 3. Uczestnicy Olimpiady

 

  1. Adresatami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
  2. By wziąć udział w Olimpiadzie uczestnik powinien:
 • zapoznać się z Regulaminem i Harmonogramem Olimpiady,
 • wysłać zgłoszenie zgodnie z wytycznymi wskazanymi w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej Olimpiady,
 • na bieżąco zapoznawać się z informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Olimpiady.
  1. Uczestnicy zobowiązani są do:
 • postępowania zgodnie z zapisami Regulaminu i Harmonogramu Olimpiady,
 • informowania Organizatora o kwestiach dotyczących Olimpiady, w tym również problemach, nieprzewidzianych okolicznościach.
  1. Uczestnik ma prawo do:
 • dobrowolnego uczestnictwa w Olimpiadzie po spełnieniu wymagań naboru,
 • otrzymania od Organizatora wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Olimpiadzie,
 • złożenia zażalenia, odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie wyników na każdym etapie Olimpiady zgodnie z §6,
 • wglądu w arkusz odpowiedzi po I i II etapie oraz w arkusz oceny po III etapie w siedzibie Organizatora, przy udziale przedstawiciela Organizatora, w czasie nie dłuższym niż 25 min (przy czym zakłada się brak możliwości fotografowania arkusza,
 • zwrotu kosztów dojazdu wg regulaminu Zwrotu Kosztów Dojazdu oraz wyżywienia
  na III etapie Olimpiady (z uwagi na fakt przeprowadzenia I i II etapu w macierzystych szkołach uczestników).

 

§ 4. Organizacja zawodów

 

  1. Zawody Olimpiady mają charakter indywidualny w I i II etapie, natomiast III etap zostanie przeprowadzony jako drużynowy.
  2. Olimpiada będzie zorganizowana w oparciu o 3 etapy o zasięgu ogólnopolskim:
 • I etap – szkolny
 • II etap – okręgowy (wojewódzki)
 • III etap – finał (ogólnopolski)
  1. Olimpiada zostanie przeprowadzona zgodnie z Harmonogramem udostępnionym na stronie internetowej wydarzenia.

 

  1. Zawody I stopnia (szkolne)
   1. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu testu dotyczącego biznesu i innowacji przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady.
   2. Uczestnicy będą udzielać odpowiedzi na 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na rozwiązanie wynosi 30 min. Punktacja: poprawna odpowiedź
    1 punkt, błędne wskazanie -1 punkt.
   3. Podczas rozwiązywania testów zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, podręczników, książek oraz innych pomocy (w tym również elektronicznych).
   4. Po uzupełnieniu testu uczestnik zatwierdza odpowiedzi i wysyła je na serwer Organizatora.
   5. W I etapie uczestnicy mogą rozwiązać test online w szkole lub poza szkołą.
   6. Komitet Główny ma obowiązek poinformować uczestników o wynikach w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od odbycia się zawodów I stopnia.
   7. Przyjmuje się, że do II etapu zostanie zakwalifikowanych 250 uczestników.
   8. O kwalifikacji do kolejnego etapu zadecyduje poprawność odpowiedzi oraz szybkość jej udzielenia. Jeśli więcej osób uzyska tę samą punktację Do kolejnego etapu Olimpiady przechodzi ten uczestnik, który rozwiązał test najszybciej.
  2. Zawody II stopnia (wojewódzkie/okręgowe)
   1. Zawody II stopnia odbywają się w macierzystych szkołach uczestników.
   2. Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu testu dotyczącego biznesu i innowacji z uwzględnieniem praktycznego rozwiązywania problemów, przygotowanego przez Komitet Główny Olimpiady.
   3. Uczestnicy będą udzielać odpowiedzi na 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru. Czas przeznaczony na rozwiązanie wynosi 30 min. Punktacja: poprawna odpowiedź
    1 punkt, błędne wskazanie -1 punkt.
   4. Podczas rozwiązywania testów zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, podręczników, książek oraz innych pomocy (w tym również elektronicznych).
   5. Po uzupełnieniu testu uczestnik zatwierdza odpowiedzi i wysyła je na serwer Organizatora.
   6. Podczas zawodów II stopnia test będzie sprawdzał wiedzę teoretyczną oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania poprzez pytania testujące umiejętność rozwiązania danego problemu z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem.
   7. Uczestnicy, którzy wcześniej zakończą rozwiązywanie zadań albo zrezygnują z uczestnictwa mogą opuścić salę przed upływem czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu.
   8. Komitet Główny ma obowiązek poinformować uczestników o wynikach w terminie maksymalnie 5 dni roboczych od odbycia się zawodów II stopnia.
   9. Przyjmuje się, że do III etapu zostanie zakwalifikowanych 24 uczestników.
   10. Uczestnicy z najwyższą liczbą punktów oraz najkrótszym czasem rozwiązania testu przechodzą do kolejnego etapu.
   11. O kwalifikacji do kolejnego etapu zadecyduje poprawność odpowiedzi oraz szybkość jej udzielenia. Jeśli więcej osób uzyska tę samą punktację do kolejnego etapu Olimpiady przechodzi ten uczestnik, który rozwiązał test najszybciej.
  3. Zawody III stopnia (centralne/ogólnopolskie)
   1. Zawody III stopnia odbędą się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.
   2. W III etapie biorą udział finaliści wyłonieni w etapie poprzedzającym. Prace finalistów  odbywają się w zespołach składających się z 4 osób. Skład zespołów jest wybierany za pomocą losowania. Przy czym w przypadku, gdy w III etapie, z jednej szkoły bierze udział więcej niż 1 uczeń – uczniowie ci nie mogą być członkami tego samego zespołu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy z jednej szkoły w III etapie znajdzie się więcej niż 4 osoby
   3. Etap realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku (case competition).
   4. Zespoły losują jeden przypadek. Podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotowują propozycję rozwiązania problemu.
   5. Problemy uwzględnione w przypadkach dotyczą kwestii m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji.
   6. Zespoły mają 3 tygodnie na rozwiązanie zadania.
   7. Przygotowane rozwiązanie przesyłają do Organizatora drogą elektroniczną w formie prezentacji zapisanej w uniwersalnym do odczytu formacie (np. pdf, jpg)
   8. Dodatkowo załączają potwierdzenie efektywnej pracy grupowej (np. fragmenty zapisów rozmów na platformie, fragmenty videokonferencji, określając czas spotkań i sposób podziału zdań).
   9. Dodatkowo uczestnicy przygotowują zespołową prezentację swojego rozwiązania, którą przedstawią w trakcie Finału. Format prezentacji podczas Finału zostanie określony szczegółowo podczas warsztatu.
   10. Komitet ocenia:
 • jakość, innowacyjność oraz kreatywność proponowanych rozwiązań - 70% oceny,
 • jakość prezentacji zespołu - 15%,
 • umiejętność pracy w zespole – na podstawie efektów, podczas prezentacji
  oraz z rejestracji przebiegu pracy na platformie online - 15% oceny.
   1. Komitet ma możliwość zadania dodatkowych pytań uczestnikom do przygotowanej prezentacji.
   2. Komisja ma prawo do kontaktu online w uzgodnionym terminie z uczestnikiem
    oraz zadania mu dodatkowych pytań. 

 

 

 

 

 

 

§ 5. Przepisy szczegółowe

 

  1. Udział osób niepełnosprawnych:
   • Organizator zapewnia możliwość udziału osobom niepełnosprawnym, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiego faktu Organizatorowi.
   • Organizator zapewni osobom niepełnosprawnym dogodne warunki do uczestnictwa w Olimpiadzie.
  2. Nagłe zachorowania i wypadki losowe – Organizator nie dopuszcza możliwości przystąpienia
   do danego etapu Olimpiady w innym niż ustalony w Harmonogramie w przypadku nagłego zachorowania uczestnika lub przypadku losowego.
  3. W przypadku, gdy miejsce w Olimpiadzie zwolni się odpowiednio wcześniej Komitet Główny może podjąć decyzję o zastąpieniu uczestnika, pierwszą osobą na liście rezerwowej, jeśli będą ku temu warunki.
  4. Pokrywające się terminy:
 • Specyfika Olimpiady nie daje możliwości ustalenia dodatkowego terminu poszczególnych etapów dla uczestników niemogących wziąć udziału w Olimpiadzie w dniach wyznaczonych Harmonogramem.
 • Organizator ustalając Harmonogram zapewni brak pokrywania dat Olimpiady z innymi olimpiadami o podobnej tematyce.
  1. Dyskwalifikacja:
 • Dyskwalifikacja uczestnika następuje w przypadku naruszenia założeń Regulaminu, niedopełnienia warunków formalnych zawartych w dokumentacji Olimpiady.
 • Zakłada się również dyskwalifikację uczestników z danej szkoły, w przypadku, gdy Komisja Szkolna nie dopełni chociaż jednego z podanych warunków: realizacji II etapu Olimpiady, naruszy Regulamin i otrzymane instrukcje, w przypadku, gdy nie dostarczey protokołów z II etapu we wskazanym czasie do Organizatora.

§ 6. Tryb odwoławczy

 

  1. Uczestnicy Olimpiady mają możliwość pisemnego odwołania od decyzji Komitetu Głównego
   na każdym etapie trwania Olimpiady.
  2. Odwołanie musi nastąpić w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników.
  3. Odwołanie należy złożyć mailowo, osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłać listem poleconym (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).
  4. W odwołaniu uczestnik zamieszcza swoje dane oraz dane teleadresowe: w tym adres korespondencyjny, e-mail i telefon kontaktowy.
  5. W odwołaniu uczestnik zobowiązany jest zamieścić szczegółowe uzasadnienie odwołania wskazując konkretne oczekiwania.
  6. Niepełne odwołania nie zostaną rozpatrzone.
  7. Komitet Główny udziela pisemnej odpowiedzi na odwołanie w terminie maksymalnie
   do 5 dni roboczych od otrzymania pisma.
  8. Odpowiedź przesłana zostanie drogą mailową na adres e-mail uczestnika.
  9. Wglądu w arkusz odpowiedzi po I i II etapie oraz w arkusz oceny po III etapie w siedzibie Organizatora, przy udziale przedstawiciela Organizatora, w czasie nie dłuższym niż 25 min
   (przy czym zakłada się brak możliwości fotografowania arkusza).

 

§ 7. Rejestracja przebiegu zawodów

 

  1. Uczestnik i Opiekun wypełniając zgłoszenie do udziału w Olimpiadzie dodatkowo podpisują oświadczenie wyrażające zgodę na udostępnienie własnego wizerunku i udzielenie nieodpłatnego prawa do wykorzystania zdjęć, nagrań z jego wizerunkiem bez obowiązku wyrażania zgody przed każdym etapem/wydarzeniem dotyczącym Olimpiady.
  2. Zgłaszając swój udział w Olimpiadzie uczestnik podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dokument obowiązuje przez cały czas trwania Olimpiady oraz po jej zakończeniu.
  3. Wizerunek uczestnika będzie wykorzystywany do dokumentacji Olimpiady oraz do założonych celów informacyjno-promocyjnych.
  4. Finał Olimpiady zostanie zarejestrowany w formie video za zgodą uczestników.
  5. Uczestnicy oraz opiekunowie wyrażają zgodę na upublicznienie rankingów zawierających imię, nazwisko i reprezentowaną szkołę. Rankingi są publikowane na stronie internetowej Olimpiady.
  6. Dokumentacja video będzie przechowywana w siedzibie Komitetu Głównego i wykorzystywana jedynie na potrzeby Olimpiady.

 

Rozdział III - Uprawnienia i nagrody

§ 8. Nagrody i uprawnienia

8.1. Nagrody

8.1.1 Olimpiada przewiduje następujące nagrody dla laureatów:

 • I miejsce - nagrody rzeczowe
 • II miejsce - nagrody rzeczowe
 • III miejsce - nagrody rzeczowe

8.1.2. Organizator Olimpiady zapewni nagrody pocieszenia dla Finalistów

8.1.3. Komitet Główny Olimpiady zastrzega sobie prawo zmiany puli nagród.

8.1.4. Otrzymane nagrody nie mogą zostać przekazane osobom trzecim.

8.1.5. Nagrody nie mogą być zamienione na równowartość pieniężną.

 

Rozdział V - Postanowienia końcowe

§ 9. Postanowienia końcowe

  1. Decyzje dotyczące kwestii nieujętych w Regulaminie podejmuje Komitet Główny.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje
   się do poinformowania o zmianach na stronie internetowej wydarzenia.