Projekt programu "Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach"

III Edycja

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach obejmuje tematykę z kilku dziedzin, związanych z życiem gospodarczym: ekonomia w wymiarze makro i mikro, zarządzanie, samorządność, przedsiębiorczość i innowacyjność.

Głównym celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi, którzy już wkrótce będą dokonywać wyborów dotyczących ich dróg zawodowych. Zachęcanie do zwiększania nie tylko wiedzy o biznesie i innowacjach, ale także praktycznych umiejętności, które będą stanowić inwestycję we własny rozwój. Celem jest również wskazanie możliwości pracy i rozwoju na krajowym rynku, rozwinięcie kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole.

Olimpiada przebiegać będzie w trzech etapach:

I etap – 26.02.2019-28.02.2019 r.; etap szkolny – szkoły ponadgimnazjalne, przeprowadzony zostanie w macierzystych szkołach uczestników. Polega na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru. Etap ten odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach. Testy wypełniane są online w oparciu o stosowny program/platformę/aplikację. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowany 250 osób.

II etap – 11.03.2019-13.03.2019 r.; przeprowadzony zostanie w szkołach uczestników. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu również rozwiążą test online wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania, poprzez pytania testujące umiejętność rozwiązania danego problemu z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem. Testy również wypełniane są online. Do trzeciego etapu Olimpiady zakwalifikowanych zostaną 24 osoby.

III etap – ostatni etap realizowany jest w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku (case competition). Uczniowie losowo łączeni są w zespoły 4 osobowe (6 zespołów), zespoły losują jeden przypadek. Następnie podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotowują propozycję rozwiązania problemu. Problemy dotyczą kwestii m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji. Komisja ocenia: (1) jakość, innowacyjność oraz kreatywność proponowanych rozwiązań, (2) jakość prezentacji zespołu, (3) umiejętność pracy w zespole – na podstawie efektów, podczas prezentacji oraz z rejestracji przebiegu pracy na platformie online.

W ramach tego etapu odbędą się:

 • 21 marca 2019 r. – spotkanie warsztatowe dla 24 uczniów, którzy zakwalifikowali się do tego etapu oraz nauczycieli. Spotkanie zorganizowane w Łodzi, trwające co najmniej 3 godzin. Planowany program spotkania: (1) wykłady eksperckie, prezentacje na temat sposobów analizowania przypadków, metod rozwiązywania problemów (2) warsztaty umiejętności praktycznych dot. pracy w zespole oraz kreatywności i rozwiązywania problemów, (3) losowanie zespołów i przypadków.

Opracowane rozwiązania są przesyłane w formie ustandaryzowanej prezentacji do Organizatorów. Uczniowie mają 3 tygodnie na przygotowanie i przesłanie prezentacji.

 • 16 kwietnia 2019 r.- rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów (zwycięskie 3 zespoły, 12 osób) nastąpi podczas oficjalnej Gali Finałowej, która odbędzie się w kwietniu w Łodzi. Gala składa się z następujących części: (1) prezentacje zespołów (do 15 min.), (2) obrady Komisji, w tym czasie Uczniowie i Nauczyciele mają posiłek oraz krótki wykład, (3) rozstrzygnięcie Olimpiady i wręczenie nagród.

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Program merytoryczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (dotyczy Podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości).

Zakres tematyczny Olimpiady

I etap

 1. Pojęcie przedsiębiorczości m.in.: na czym polega proces tworzenia nowych przedsięwzięć, pomysłów oraz kompetencje przedsiębiorcy.
 2. Rynek - cechy i funkcje, klasyfikacje rynków.
 3. Interwencja państwa w gospodarkę – przymus czy wybór?
 4. Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski – diagnoza, tendencje, szacunki.
 5. Funkcjonowanie gospodarki globalnej – zarys problemu.
 6. Osiągnięcia polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej
 7. Ekonomia i rynki finansowe - pieniądz w gospodarce.
 8. Podatki i ubezpieczenia – podstawy systemu fiskalnego u ubezpieczeń społecznych.
 9. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
 10. Samorządność.
 11. Rynek pracy (podstawowe zagadnienia, sytuacja w Polsce, młodzi ludzie na rynku pracy np. NEET).
 12. Szanse dla młodych ludzi na rynku pracy – możliwości, zagrożenia i nowe zjawiska.
 13. Ekonomia międzynarodowa – szersze ujęcie przedsiębiorczości.

II etap

 1. Pojęcie przedsiębiorczości m.in.: na czym polega proces tworzenia nowych przedsięwzięć, pomysłów oraz kompetencje przedsiębiorcy.
 2. Zarządzanie firmą i ludźmi, m.in.: konfliktem, rozwojem pracowników, motywowanie, racjonalna organizacja pracy.
 3. Podstawy marketingu m.in.: umiejętność pozyskiwania nisz rynkowych, strategie marketingowe.
 4. Rynek - cechy i funkcje, klasyfikacje rynków.
 5. Interwencja państwa w gospodarkę – przymus czy wybór?
 6. Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski – diagnoza, tendencje, szacunki.
 7. Funkcjonowanie gospodarki globalnej – zarys problemu.
 8. Osiągnięcia polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej.
 9. Ekonomia i rynki finansowe - pieniądz w gospodarce.
 10. Podatki i ubezpieczenia – podstawy systemu fiskalnego i ubezpieczeń społecznych.
 11. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
 12. Sukcesy Polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.
 13. Polskie sukcesy rynkowe.
 14. Samorządność.
 15. Rynek pracy (podstawowe zagadnienia, sytuacja w Polsce, młodzi ludzie na rynku pracy np. NEET).
 16. Szanse dla młodych ludzi na rynku pracy – możliwości, zagrożenia i nowe zjawiska.
 17. Ekonomia międzynarodowa – szersze ujęcie przedsiębiorczości.
 18. Pojęcie innowacji - specyfika, kierunki, trendy.
 19. Innowacyjność w przedsiębiorstwach.

 

III etap

Zagadnienia z etapu II wykorzystane w praktyce.

 1. Pojęcie przedsiębiorczości m.in.: na czym polega proces tworzenia nowych przedsięwzięć, pomysłów oraz kompetencje przedsiębiorcy.
 2. Zarządzanie firmą i ludźmi, m.in.: konfliktem, rozwojem pracowników, motywowanie, racjonalna organizacja pracy.
 3. Podstawy marketingu m.in.: umiejętność pozyskiwania nisz rynkowych, strategie marketingowe.
 4. Rynek - cechy i funkcje, klasyfikacje rynków.
 5. Interwencja państwa w gospodarkę – przymus czy wybór?
 6. Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski – diagnoza, tendencje, szacunki.
 7. Funkcjonowanie gospodarki globalnej – zarys problemu.
 8. Osiągnięcia polskiej gospodarki na tle Unii Europejskiej.
 9. Ekonomia i rynki finansowe - pieniądz w gospodarce.
 10. Podatki i ubezpieczenia – podstawy systemu fiskalnego i ubezpieczeń społecznych.
 11. Rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.
 12. Sukcesy Polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej.
 13. Polskie sukcesy rynkowe.
 14. Samorządność.
 15. Rynek pracy (podstawowe zagadnienia, sytuacja w Polsce, młodzi ludzie na rynku pracy np. NEET).
 16. Szanse dla młodych ludzi na rynku pracy – możliwości, zagrożenia i nowe zjawiska.
 17. Ekonomia międzynarodowa – szersze ujęcie przedsiębiorczości.
 18. Pojęcie innowacji - specyfika, kierunki, trendy.
 19. Innowacyjność w przedsiębiorstwach.