30 maja 2023
Czy adwokat ma prawo kłamać?

Czy adwokat ma prawo kłamać?

Adwokat świadcząc usługi prawne, czyni wiele czynności powiązanych z obsługą prawną własnych klientów. Czynnością, która zwykle kojarzy nam się z wykonywaniem zawodu adwokata, jest występowanie jako reprezentant w sądzie. Dzięki temu adwokat może występować w imieniu swojego klienta przed sądami wszystkich instancji oraz orzekającymi we wszystkich typach spraw: cywilnymi, karnymi, rodzinnymi, a także gospodarczymi oraz penitencjarnymi.

Motywem postępowania sądowego jest zidentyfikowanie faktów sprawy, tzn. tego, co się stało lub zachodzi faktycznie, zjawiska, zdarzenia, określonego stanu rzeczy. Wyjątkowo ważne jest poznanie wydarzeń bądź postępowań, z którymi regulacje prawne łączą określone skutki prawne. W zgodzie z zasadą prawdy materialnej wszyscy uczestnicy postępowania muszą składać zeznania autentyczne, tj. przekazywać odpowiedzi o okolicznościach sprawy zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez ukrywania posiadanych wiadomości. W swojej naturze instytucja obrony nie oznacza powinności obiektywizmu, lecz obowiązek podejmowania działań wyłącznie w interesie reprezentowanej strony. Jednak na podstawie przepisów prawa a także reguł etyki adwokackiej należy stwierdzić, iż adwokat nie ma prawa do posługiwania się kłamstwem. Takiego uprawnienia nie przypisuje mu jakakolwiek ustawa.

Czy jeśli Klient kłamie adwokat może odstąpić od obrony?

Zawsze, kiedy adwokat zauważy, iż jego klient zataja coś w określonej sprawie i tym samym chce okłamać sąd, wolno mu odstąpić i równocześnie odmówić obrony takiej osobie. Prawi adwokaci, którzy szanują swoją pracę oraz chcą zostać w porządku według prawa, nierzadko postanawiają wykonać taki krok. Niestety w obecnych czasach sytuacje, w których klienci starają się coś zataić bywają dosyć często. Niewątpliwie zadaniem adwokata jest bronienie winnego, ale przy zachowaniu pewnych reguł. Adwokat w tej sytuacji dąży do zmniejszenia kary, a nie całkowitego jej skasowania.

Co grozi adwokatowi za mówienie nieprawdy?

Adwokat, wykonujący własny zawód, ma prawo do wolności słowa i pisma, lecz w zakresie prawa a także rzeczowej potrzeby. Jeśli naruszy te granice, ponosi z kolei odpowiedzialność dyscyplinarną oraz cywilną. Nauka a także orzecznictwo zgodnie twierdzą, iż obrońca nie może kłamać w interesie swojego klienta.
Adwokaci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za działanie sprzeczne z prawem, regułami etyki lub godności zawodu bądź za pogwałcenie swych obowiązków zawodowych.
Typy kary dyscyplinarnych, które może doświadczyć adwokat za szerzenie kłamstwa to:

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara finansowa,
  • zawieszenie w czynnościach zawodowych od trzech miesięcy do pięciu lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Wiarygodność sprawowania zawodu adwokata to ogromnie kluczowy aspekt, wobec tego adwokatowi zakazuje się mówić nieprawdy a za nieprzestrzeganie tej zasady może ponieść wysokie konsekwencje.

Źródło: Kancelaria adwokacka z Warszawy